DIN Steel Index

Steel
0.032C-2.02Mn-7.23Ni Steel
0.032C-7.23Ni-2.02Mn Steel
0.03C-2Mn-7Ni Weld Steel
0.04C-0.52Si-0.49Mn-14.57Cr-4.45Ni-3.59Cu-0.22Mo Steel
0.05% C-V-Ti Steel
0.06% C-0.45% Vanadium Steel
0.06% C-V Steel
0.06% C-V-Mo Steel
0.06% C-V-Nb-Mo Steel
0.06% C-V-Nb-Mo Steel
0.06% C-Vanadium Steel
0.06% C-Vanadium-Niobium Steel
0.06C-0.27Si-1.84Mn-0.02Mo Steel
0.07% C-0.45% Vanadium Steel
0.07% C-V-N Steel
0.07% C-V-Nb-Mo Steel
0.07% C-Vanadium-Niobium Steel
0.08% C-1.0% Ni-12.0% Cr-2.0% Mo-0.3% V Steel
0.08% C-1.0% Ni-12.0% Cr-2.0% Mo-0.3% V Steel
0.08% C-V Steel
0.08% C-Vanadium-Niobium Steel
0.08C-1.0Mn-0.2Si-0.8Al Steel
0.08C-1.0Mn-0.8Si-0.8Al Steel
0.09% C-V Steel
0.10% C-V Steel
0.10% C-V Steel
0.10% C-Vanadium-Niobium Steel
0.11% C-V Steel
0.11% C-Vanadium-Niobium Steel
0.12% C-V Steel
0.12% C-V Steel
0.12% C-V-Mo Steel
0.13% C-V Steel
0.13% C-V Steel
0.14% C-V Steel
0.14% C-Vanadium Steel
0.15% C-V Steel
0.15% C-V Steel
0.15% C-V Steel
0.15% C-V-Mo Steel
0.15% C-Vanadium Steel
0.15C-0.5Mn Steel
0.15C-1.2Cr-0.25Ni-0.3V Steel
0.15C-1Cr-0.9Mo-0.2V Steel
0.16% C-V Steel
0.16% C-V Steel
0.16% C-V-N Steel
0.16C-0.30Si-0.21Mn-2.96Cr-0.19V-0.79Cu Steel
0.17% C-V Steel
0.17% C-V Steel
0.17% C-V-Mo Steel
0.17C-0.21Si-0.41Mn-1.36Cr-3.32Ni Steel
0.17C-0.21Si-0.41Mn-1.36Cr-3.32Ni Steel
0.17C-0.33Si-1.37Mn-0.77Ni-0.66Cr Steel
0.17C-1.37Mn-0.66Cr Steel
0.18% C-V Steel
0.18% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.19% C-V-N Steel
0.19% C-Vanadium Steel
0.19C-0.21Si-0.41Mn-1.36Cr-4.06Ni-0.21Mo Steel
0.19C-0.47Si-0.62Mn-1.71Cr-2.75Ni-0.43Mo Steel
0.19C-0.47Si-0.62Mn-1.71Cr-2.75Ni-0.43Mo Steel
0.19C-0.90Si-0.74Mn-1.35Cr-2.38Ni-1.58W-0.29Mo Steel
0.20% C-V Steel
0.20% C-Vanadium Steel
0.20% C-Vanadium Steel
0.20C-0.27Si-0.49Mn-1.53Cr-4.12Ni-0.50W-0.25Mo Steel
0.20C-0.46Si-1.44Mn-1.44Ni-1.40Cu Steel
0.21% C-V Steel
0.21% C-V-N Steel
0.21C-0.18Si-1.28Mn-0.55Cr-0.96Ni-0.54Mo Steel
0.21C-0.18Si-1.28Mn-0.55Cr-0.96Ni-0.54Mo Steel
0.21C-0.36Si-1.18Mn-0.22Cr-0.14Ni Steel
0.22% C-V Steel
0.22C-0.18Si-0.45Mn-0.93Cr-3.90Ni Steel
0.22C-0.34Si-1.18Mn-0.22Cr-0.15Ni Steel
0.22C-0.34Si-1.18Mn-0.22Cr-0.15Ni Steel
0.23% C-V Steel
0.23% C-V Steel
0.23% C-V-Cr Steel
0.23C-0.30Si-1.51Mn-0.28Cr-0.27Ni Steel
0.24% C-V Steel
0.24% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.24% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.24% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.24% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.24% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.24C-0.41Si-1.60Mn-0.22Cr-0.15Ni Steel
0.24C-1.55Mn-0.87Si-0.40Al Steel
0.24C-1.67Mn-0.22Mo Steel
0.24C-1.67Mn-0.22Mo Steel
0.25C-6.60Ni Weld Steel
0.25C-6.60Ni Weld Steel
0.26% C-V Steel
0.26% C-V Steel
0.26% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.26C-0.26Si-0.60Mn-1.28Cr-2.78Ni-1.58W-0.17Mo Steel
0.26C-0.26Si-0.60Mn-1.28Cr-2.78Ni-1.58W-0.17Mo Steel
0.27% C-V Steel
0.27% C-V Steel
0.27% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.27C-0.37Si-0.94Mn-1.85Cr-1.21Ni-0.32Mo Steel
0.27C-0.66Si-1.43Mn-0.10Cr Steel
0.27C-0.66Si-1.43Mn-0.10Cr Steel
0.27C-1.17Mn-0.31Si-0.48Cr-0.0012B Steel
0.27C-1.17Mn-0.31Si-0.48Cr-0.0012B Steel
0.27C-1.17Mn-0.31Si-0.48Cr-0.0012B Steel
0.27C-1.17Mn-0.31Si-0.48Cr-0.0012B Steel
0.28% C-V Steel
0.28% C-V-Cr Steel
0.29C-0.32Si-0.63Mn-0.84Cr-1.65Ni-0.31Mo Steel
0.29C-0.35Si-1.49Mn-0.64Cr-0.43Ni-0.47Mo Steel
0.29C-0.35Si-1.49Mn-0.64Cr-0.43Ni-0.47Mo Steel
0.29C-0.36Si-0.70Mn-0.99Cr-0.21Mo Steel
0.29C-1.03Si-0.70Mn-3.09Cr-1.05Ni-0.10V-1.07W-0.43Mo Steel
0.2C-1.2Mn-1Cu-0.6Ni Steel
0.2C-12Cr-1Mo Steel
0.2C-1Mn-1Cu-0.25Mo-0.8Ni Steel
0.2C-1Mn-1Cu-0.25Mo-0.8Ni Steel
0.30% C-V-Mo Steel
0.30C-O.30Mn-3.64Ni-1.63Cr-O.49Mo Steel
0.31% C-V-Mo Steel
0.32% C-V Steel
0.32% C-V-Cr-Mo Steel
0.32% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.33% C-V Steel
0.33% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.33% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.33% C-V-Mo Steel
0.34% C-V Steel
0.34% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.34% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.34C-0.26Si-0.52Mn-3.12Cr-0.98Mo Steel
0.34C-0.26Si-0.52Mn-3.12Cr-0.98Mo Steel
0.34C-0.39C-0.64Mn-0.95Cr-0.21Mo Steel
0.34C-0.39C-0.64Mn-0.95Cr-0.21Mo Steel
0.35% C-V Steel
0.35% C-V Steel
0.35% C-V Steel
0.35% C-V-Mo Steel
0.35C-1.40Mn-0.19Mo Steel
0.36% C-V-Cr-Mo Steel
0.36C-0.29Si-0.31Mn-1.24Cr-3.21Ni-0.39Mo Steel
0.36C-0.29Si-0.31Mn-1.24Cr-3.21Ni-0.39Mo Steel
0.36C-1.25Si-0.90Mn-1.21Cr-0.16Ni Steel
0.36C-1.25Si-0.90Mn-1.21Cr-0.16Ni Steel
0.37% C-V Steel
0.37% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.37C-0.20Si-0.74Mn-0.93Cr-2.90Ni-0.27Mo Steel
0.37C-0.20Si-0.74Mn-0.93Cr-2.90Ni-0.27Mo Steel
0.37C-0.24Si-0.28Mn-0.99Cr-3.20Ni-0.59Mo Steel
0.37C-0.24Si-0.28Mn-0.99Cr-3.20Ni-0.59Mo Steel
0.38% C-V-Cr-Mo Steel
0.38% C-V-Cr-Mo Steel
0.38% C-V-Cr-Mo Steel
0.38% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.38% C-V-Cr-Mo-Ni-Ti Steel
0.38C-0.33Si-0.29Mn-1.02Cr-3.12Ni-0.50Mo Steel
0.38C-0.33Si-0.29Mn-1.02Cr-3.12Ni-0.50Mo Steel
0.39% C-V Steel
0.39% C-V-Cr-Mo Steel
0.39% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.39% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.39% C-V-Cr-Mo-Ni-Ti Steel
0.39C-0.27Si-0.24Mn-0.96Cr-3.23Ni-0.58Mo Steel
0.39C-0.28Si-0.27Mn-0.96Cr-3.17Ni-0.59Mo Steel
0.39C-0.28Si-0.27Mn-0.96Cr-3.17Ni-0.59Mo Steel
0.39C-0.30Si-0.24Mn-0.97Cr-3.03Ni-0.60Mo Steel
0.39C-0.30Si-0.24Mn-0.97Cr-3.03Ni-0.60Mo Steel
0.39C-0.40Si-0.43Mn-1.50Cr-0.21Ni-0.18Mo-0.97Al Steel
0.3C-1Mn-4Cr-0.3V-1Mn Steel
0.3C-3Ni Steel
0.40% C-V-Cr-Mo Steel
0.40% C-V-Cr-Mo Steel
0.40% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.40% C-V-Cr-Mo-Ni-Ti Steel
0.40C-0.28Si-0.68Mn-0.76Cr-1.76Ni Steel
0.41C-0.21Si-0.28Mn-0.91Cr-3.19Ni-0.58Mo Steel
0.41C-0.36Si-0.25Mn-0.98Cr-3.16Ni-0.59Mo Steel
0.41C-0.36Si-0.25Mn-0.98Cr-3.16Ni-0.59Mo Steel
0.42C-0.27Si-0.24Mn-0.98Cr-3.17Ni-0.61Mo Steel
0.42C-0.27Si-0.24Mn-0.98Cr-3.17Ni-0.61Mo Steel
0.42C-0.27Si-0.24Mn-0.98Cr-3.17Ni-0.61Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43% C-V-Cr-Mo Steel
0.43C-1.45Mn-0.98Si-1.00Al Steel
0.44% C-V Steel
0.44% C-V-Cr-Mo Steel
0.44% C-V-Cr-Mo Steel
0.44% C-V-Cr-Mo Steel
0.44% C-V-Cr-Mo Steel
0.45% C-V Steel
0.45% C-V-Cr-Mo Steel
0.45C-2Mn Steel
0.45C-3.5Cr Steel
0.45C-5Ni Steel
0.47% C-V-Cr-Mo Steel
0.47% C-V-Cr-Mo Steel
0.47% C-V-Cr-Mo Steel
0.47% C-V-Cr-Mo Steel
0.49% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.4C-1.8Mn Steel
0.51% C-V Steel
0.52% C-V-Cr-Mo-Ni Steel
0.54C-0.21Si-0.44Mn-1.25Cr-0.59Ni-0.48Mo Steel
0.55% C-V Steel
0.55% C-V Steel
0.55% C-V-Cr-Mo Steel
0.55% C-V-Cr-Mo Steel
0.55% C-V-Cr-Mo Steel
0.55C-0.30Si-0.44Mn-13.26Cr-0.14V-0.92Cu-1.95Mo-0.88Co Steel
0.56C-0.30Si-0.70Mn-3.25Cr-0.19V-1.36Mo Steel
0.56C-0.30Si-0.70Mn-3.25Cr-0.19V-1.36Mo Steel
0.58% C-V-Cr-Mo Steel
0.58% C-V-Mo Steel
0.58C-0.95Si-0.63Mn-7.96Cr-0.13V-1.26Mo Steel
0.58C-0.95Si-0.63Mn-7.96Cr-0.13V-1.26Mo Steel
0.59C-1.68Si-0.73Mn-0.41Cr-0.19Ni-0.33Mo Steel
0.59C-1.68Si-0.73Mn-0.41Cr-0.19Ni-0.33Mo Steel
0.5Cr0.5Mo Steel
0.60C-1.0Si-1.0Mn-5.0Cr-2.10Mo-0.50V Steel
0.63C-0.29Si-0.78Mn-4.42Cr-0.23V-0.44Mo Steel
0.63C-0.29Si-0.78Mn-4.42Cr-0.23V-0.44Mo Steel
0.63C-0.54Si-0.85Mn-4.51Cr-0.61Mo Steel
0.63C-0.54Si-0.85Mn-4.51Cr-0.61Mo Steel
0.65% C-V Steel
0.67% C-V Steel
0.67C-0.34Si-0.37Mn-3.13Cr-0.85Ni-0.30Mo Steel
0.67C-0.34Si-0.37Mn-3.13Cr-0.85Ni-0.30Mo Steel
0.69% C-V Steel
0.71C-0.33Si-0.89Mn-0.93Mo Steel
0.73% C-V Steel
0.75% C-V Steel
0.75C-0.75Si-0.35Mn-0.24Cr-0.64W-0.35Mo Steel
0.75C-0.75Si-0.35Mn-0.24Cr-0.64W-0.35Mo Steel
0.76% C-V Steel
0.78% C-V Steel
0.80C-0.52Si-0.26Mn-8.40Cr-2.60V-0.86W-1.55Mo Steel
0.80C-0.52Si-0.26Mn-8.40Cr-2.60V-0.86W-1.55Mo Steel
0.85% C-V Steel
0.92% C-V Steel
0.95C-0.98Si-0.34Mn-7.34Cr-2.01V-0.87W-1.40Mo Steel
0.95C-0.98Si-0.34Mn-7.34Cr-2.01V-0.87W-1.40Mo Steel
0.97C-0.93Si-0.36Mn-7.36Cr-2.08V-0.86W-1.39Mo Steel
0.99C-0.21Si-0.30Mn-1.0Cr-0.20Mo Steel
0.99C-0.21Si-0.30Mn-1.0Cr-0.20Mo Steel
0.99C-0.21Si-0.30Mn-1.0Cr-0.20Mo Steel
0.99C-0.57Si-0.80Mn-3.79Cr-0.13Ni-0.22Mo Steel
0.99C-0.57Si-0.80Mn-3.79Cr-0.13Ni-0.22Mo Steel
1% Cr Steel
1% Ni Steel
1.0037 Steel
1.0045 Steel
1.01C-0.76Si-0.58Mn-16.80Cr-1.69Ni-0.69Mo Steel
1.02C-0.21Si-0.29Mn-4.20Cr-0.25Ni-2.54V-6.22W-4.93Mo-0.24Co Steel
1.0461 Steel
1.0481 Steel
1.0482 Steel
1.0482 Steel
1.0501 Steel
1.0501 Steel
1.0503 Steel
1.0503 Steel
1.0528 Steel
1.0528 Steel
1.0535 Steel
1.0535 Steel
1.0540 Steel
1.0562 Steel
1.06% C-V Steel
1.0601 Steel
1.0601 Steel
1.0603 Steel
1.0605 Steel
1.0614 Steel
1.0615 Steel
1.0615 Steel
1.08C-0.77Si-0.73Mn-0.11Cr Steel
1.0915 Steel
1.0C-0.90Si-0.41Mn-8.08Cr-2.04Mo-0.66Nb Steel
1.11% C-V Steel
1.1106 Steel
1.1127 Steel
1.1132 Steel
1.1133 Steel
1.1140 Steel
1.1157 Steel
1.1165 Steel
1.1165 Steel
1.1167 Steel
1.1170 Steel
1.1172 Steel
1.1172 Steel
1.1178 Steel
1.1178 Steel
1.1179 Steel
1.1179 Steel
1.1180 Steel
1.1180 Steel
1.1181 Steel
1.1181 Steel
1.1183 Steel
1.1183 Steel
1.1191 Steel
1.1191 Steel
1.1191 Steel
1.1192 Steel
1.1192 Steel
1.1193 Steel
1.1193 Steel
1.12% C-V Steel
1.1201 Steel
1.1201 Steel
1.1203 Steel
1.1203 Steel
1.1206 Steel
1.1209 Steel
1.1209 Steel
1.1219 Steel
1.1219 Steel
1.1219 Steel
1.1221 Steel
1.1221 Steel
1.1223 Steel
1.1223 Steel
1.1231 Steel
1.1241 Steel
1.1248 Steel
1.1248 Steel
1.1248 Steel
1.1249 Steel
1.1249 Steel
1.1249 Steel
1.1253 Steel
1.1253 Steel
1.1253 Steel
1.1269 Steel
1.1269 Steel
1.13% C-V Steel
1.1520 Steel
1.1520 Steel
1.1520 Steel
1.1520 Steel
1.1525 Steel
1.1525 Steel
1.1545 Steel
1.1545 Steel
1.1545 Steel
1.1620 Steel
1.1620 Steel
1.1620 Steel
1.1730 Steel
1.1730 Steel
1.1740 Steel
1.1740 Steel
1.1830 Steel
1.2002 Steel
1.2002 Steel
1.2003 Steel
1.2003 Steel
1.2057 Steel
1.2067 Steel
1.2067 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2080 Steel
1.2083 Steel
1.2101 Steel
1.2162 Steel
1.2162 Steel
1.2201 Steel
1.2201 Steel
1.2208 Steel
1.2210 Steel
1.2210 Steel
1.2241 Steel
1.2243 Steel
1.2243 Steel
1.2311 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2312 Steel
1.2316 Steel
1.2316 Steel
1.2323 Steel
1.2323 Steel
1.2327 Steel
1.2327 Steel
1.2327 Steel
1.2343 Mod. Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2343 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2344 Steel
1.2345 Steel
1.2345 Steel
1.2357 Steel
1.2357 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2363 Steel
1.2365 Steel
1.2365 Steel
1.2365 Steel
1.2367 Steel
1.2367 Steel
1.2367 Steel
1.2369 Steel
1.2375 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379 Steel
1.2379* Steel
1.2379* Steel
1.2379* Steel
1.2394 Steel
1.2394 Steel
1.2419 Steel
1.2419 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.2436 Steel
1.24C-0.42Si-0.46Mn-1.24Cr-0.60Ni-0.38Mo Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2510 Steel
1.2516 Steel
1.2547 Steel
1.2547 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2550 Steel
1.2552 Steel
1.2552 Steel
1.2552 Steel
1.2552 Steel
1.2552 Steel
1.2581 Steel
1.2581 Steel
1.2581 Steel
1.25Cr0.5Mo Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2601 Steel
1.2604 Steel
1.2604 Steel
1.2690 Steel
1.2690 Steel
1.2713 Steel
1.2713 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2714 Steel
1.2738 Steel
1.2738 Steel
1.2762 Steel
1.2762 Steel
1.2764 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2767 Steel
1.2826 Steel
1.2826 Steel
1.2826 Steel
1.2827 Steel
1.2834 Steel
1.2838 Steel
1.2838 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.2842 Steel
1.3202 Steel
1.3207 Steel
1.3207 Steel
1.3207 Steel
1.3243 Steel
1.3243 Steel
1.3247 Steel
1.3247 Steel
1.3247 Steel
1.3255 Steel
1.3302 Steel
1.3302 Steel
1.3333 Steel
1.3333 Steel
1.3333 Steel
1.3343 Steel
1.3343 Steel
1.3343 Steel
1.3343 Steel
1.3343 Steel
1.3343 Steel
1.3344 Steel
1.3345 Steel
1.3346 Steel
1.3348 Steel
1.3348 Steel
1.3348 Steel
1.3355 Steel
1.3501 Steel
1.3505 Steel
1.3505 Steel
1.3520 Steel
1.3520 Steel
1.3521 Steel
1.3521 Steel
1.3523 Steel
1.3523 Steel
1.3531 Steel
1.3531 Steel
1.3533 Steel
1.3533 Steel
1.3536 Steel
1.3536 Steel
1.3541 Steel
1.3551 Steel
1.3553 Steel
1.3561 Steel
1.3563 Steel
1.3563 Steel
1.3565 Steel
1.3565 Steel
1.4000 Steel
1.4000 Steel
1.4000 Steel
1.4003 Steel
1.4003 Steel
1.4005 Steel
1.4005 Steel
1.4005 Steel
1.4005 Steel
1.4006 Steel
1.4006 Steel
1.4016 Steel
1.4016 Steel
1.4016 Steel
1.4021 Steel
1.4021 Steel
1.4021 Steel
1.4024 Steel
1.4024 Steel
1.4028 Steel
1.4028 Steel
1.4029 Steel
1.4031 Steel
1.4034 Steel
1.4034 Steel
1.4034 Steel
1.4034 Steel
1.4034 Steel
1.4057 Steel
1.4057 Steel
1.4057 Steel
1.4104 Steel
1.4104 Steel
1.4104 Steel
1.4104 Steel
1.4112 Steel
1.4112 Steel
1.4112 Steel
1.4113 Steel
1.4120 Steel
1.4122 Steel
1.4122 Steel
1.4122 Steel
1.4122 Steel
1.4122 Steel
1.4122 Steel
1.4125 Steel
1.4125 Steel
1.4125 Steel
1.4125 Steel
1.4138 Steel
1.4313 Steel
1.4418 Steel
1.4460 Steel
1.4460 Steel
1.4713 Steel
1.4713 Steel
1.4713 Steel
1.4713 Steel
1.4718 Steel
1.4718 Steel
1.4718 Steel
1.4748 Steel
1.4903 Steel
1.4913 Steel
1.4922 Steel
1.4922 Steel
1.4923 Steel
1.4935 Steel
1.4935 Steel
1.4935 Steel
1.4970 Steel
1.4970 Steel
1.5% Ni-Cr-Mo Steel
1.5024 Steel
1.5026 Steel
1.5029 Steel
1.5029 Steel
1.5122 Steel
1.5402 Steel
1.5415 Steel
1.5415 Steel
1.5415 Steel
1.5419 Steel
1.5510 Steel
1.5523 Steel
1.5523 Steel
1.5523 Steel
1.5525 Steel
1.5525 Steel
1.5531 Steel
1.5532 Steel
1.5637 Steel
1.5662 Steel
1.5662 Steel
1.5680 Steel
1.5680 Steel
1.5680 Steel
1.5737 Steel
1.5737 Steel
1.5737 Steel
1.5737 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5752 Steel
1.5805 Steel
1.5805 Steel
1.5815 Steel
1.5815 Steel
1.5918 Steel
1.5919 Steel
1.5919 Steel
1.5919 Steel
1.5919 Steel
1.5919 Steel
1.5919 Steel
1.5920 Steel
1.6217 Steel
1.6311 Steel
1.6349 Steel
1.6368 Steel
1.6368 Steel
1.6368 Steel
1.6511 Steel
1.6511 Steel
1.6511 Steel
1.6511 Steel
1.6511 Steel
1.6522 Steel
1.6522 Steel
1.6522 Steel
1.6522 Steel
1.6522 Steel
1.6523 Steel
1.6523 Steel
1.6523 Steel
1.6523 Steel
1.6523 Steel
1.6526 Steel
1.6541 Steel
1.6580 Steel
1.6580 Steel
1.6580 Steel
1.6582 Steel
1.6582 Steel
1.6582 Steel
1.6582 Steel
1.6582 Steel
1.6587 Steel
1.6587 Steel
1.6587 Steel
1.6655 Steel
1.6655 Steel
1.6655 Steel
1.6753 Steel
1.6753 Steel
1.6753 Steel
1.6956 Steel
1.7003 Steel
1.7005 Steel
1.7006 Steel
1.7014 Steel
1.7016 Steel
1.7016 Steel
1.7023 Steel
1.7025 Steel
1.7033 Steel
1.7033 Steel
1.7034 Steel
1.7034 Steel
1.7035 Steel
1.7035 Steel
1.7035 Steel
1.7035 Steel
1.7035 Steel
1.7037 Steel
1.7037 Steel
1.7038 Steel
1.7038 Steel
1.7039 Steel
1.7039 Steel
1.7045 Steel
1.7045 Steel
1.70C-1.20Si-1.0Mn-1.0Cr-1.50Ni-0.75Mo Steel
1.7103 Steel
1.7103 Steel
1.7108 Steel
1.7131 Steel
1.7131 Steel
1.7131 Steel
1.7139 Steel
1.7139 Steel
1.7147 Steel
1.7147 Steel
1.7147 Steel
1.7147 Steel
1.7149 Steel
1.7149 Steel
1.7160 Steel
1.7176 Steel
1.7182 Steel
1.7182 Steel
1.7218 Steel
1.7218 Steel
1.7218 Steel
1.7218 Steel
1.7219 Steel
1.7219 Steel
1.7220 Steel
1.7220 Steel
1.7220 Steel
1.7220 Steel
1.7223 Steel
1.7223 Steel
1.7225 Steel
1.7225 Steel
1.7225 Steel
1.7226 Steel
1.7226 Steel
1.7227 Steel
1.7227 Steel
1.7228 Steel
1.7228 Steel
1.7228 Steel
1.7228 Steel
1.7228 Steel
1.7228 Steel
1.7238 Steel
1.7238 Steel
1.7243 Steel
1.7243 Steel
1.7244 Steel
1.7244 Steel
1.7258 Steel
1.7258 Steel
1.7264 Steel
1.7264 Steel
1.7320 Steel
1.7323 Steel
1.7323 Steel
1.7335 Steel
1.7335 Steel
1.7361 Steel
1.7362 Steel
1.7362 Steel
1.7380 Steel
1.7380 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7701 Steel
1.7703 Steel
1.7707 Steel
1.7707 Steel
1.7707 Steel
1.7707 Steel
1.7707 Steel
1.7715 Steel
1.7733 Steel
1.7734 Steel
1.7734 Steel
1.7765 Steel
1.7765 Steel
1.7767 Steel
1.7779 Steel
1.8070 Steel
1.8070 Steel
1.8070 Steel
1.8159 Steel
1.8159 Steel
1.8159 Steel
1.8159 Steel
1.8506 Steel
1.8507 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8509 Steel
1.8515 Steel
1.8515 Steel
1.8519 Steel
1.8519 Steel
1.8519 Steel
1.8519 Steel
1.8521 Steel
1.8521 Steel
1.8523 Steel
1.8550 Steel
1.8550 Steel
1.8550 Steel
1.8550 Steel
1.8550 Steel
1.8814 Steel
1.8903 Steel
1.8905 Steel
1.8905 Steel
1.8905 Steel
1.8905 Steel
1.8918 Steel
1.8918 Steel
1.8918 Steel
1.8928 Steel
1.8931 Steel
1.8940 Steel
10 NC 6 Steel
10 NC 6 Steel
100 C 6 Steel
100 C 6 Steel
100 CD 7 Steel
100 CD 7 Steel
100A2 Steel
100B2 Steel
100C2 Steel
100Cr2 Steel
100Cr2 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100Cr6 Steel
100CrMn6 Steel
100CrMn6 Steel
100CrMn6 Steel
100CrMo6 Steel
100CrMo7 Steel
100CrMo7-3 Steel
100CrMo7-3 Steel
102Cr6 Steel
102Cr6 Steel
1034 Steel
105Cr2 Steel
105Cr4 Steel
105CrW6 Steel
105CrW6 Steel
1090 Steel
10CrMo9-10 Steel
10CrMo9-10 Steel
10CrMo9-10 Steel
10CrMo9-10 Steel
10CrMo9-10 Steel
10Ni14 Steel
10NiCr6 Steel
10NiCr6 Steel
12.0% Cr - 1% Mo Steel
12Cr1MoV Steel
12CrMo Steel
12CrMo4 Steel
12Ni19 Steel
13CrMo4-4 Steel
13CrMo4-4 Steel
13CrMo4-4 Steel
13CrMo4-4 Steel
13CrMo4-4 Steel
13CrMo44 Steel
13NiCr6 Steel
13NiCr6 Steel
13NiCr6, 16NiCrS4 Steels
13NiCr6, 16NiCrS4 Steels
14 NC 11 Steel
14 NC 11 Steel
145Cr6 Steel
145Cr6 Steel
14CrMoV6-9 Steel
14CrMoV6-9 Steel
14MoV6-3 Steel
14MoV6-3 Steel
14MoV6-3 Steel
14Ni6 Steel
14NiCr10 Steel
14NiCr10 Steel
14NiCr14 Steel
14NiCr14 Steel
14NiCr14 Steel
14NiCr18 Steel
14NiCr18 Steel
14NiCrMo13-4 Steel
14NiCrMo13-4 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15Cr3 Steel
15CrMo Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15CrNi6 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15Mo3 Steel
15NiCr13 Steel
15NiCuMoNb5 Steel
15NiCuMoNb5 Steel
16 MC 5 Steel
16 MC 5 Steel
16 NC 6 Steel
16 NC 6 Steel
16 NCD 13 Steel
16 NCD 13 Steel
16CMnR Steel
16CrMo4 Steel
16CrMo4 Steel
16CrMo4 Steel
16CrMo4 Steel
16CrNi4 Steel
16CrNi4 Steel
16CrNi4 Steel
16CrNi4 Steel
16MND5 Steel
16MND5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5 Steel
16MnCr5, 16MnCrS5 Steels
16MnCr5, 16MnCrS5 Steels
16MnCrB5 Steel
16MnCrB5 Steel
16MnCrB5 Steel
16MnCrS5 Steel
16MnCrS5 Steel
16MnCrS5 Steel
16MnCrS5 Steel
16NiCr11 Steel
16NiCr4 Steel
16NiCr4 Steel
16NiCrMo12 Steel
16NiCrMo12 Steel
16NiCrS4 Steel
17Cr3 Steel
17Cr3 Steel
17Cr3 Steel
17CrNi6-6 Steel
17CrNi6-6 Steel
17CrNi6-6, 15CrNi6 Steels
17CrNi6-6, 15CrNi6 Steels
17CrNiMo6 Steel
17CrNiMo6 Steel
17CrNiMo6 Steel
17CrNiMo6 Steel
17CrNiMo6 Steel
17CrNiMo6 Steel
17CrS3 Steel
17Mn4 Steel
17Mn4 Steel
17MoV8-4 Steel
17MoV8-4 Steel
17NiCrMo6-4 Steel
17NiCrMo6-4 Steel
17NiCrMoS6-4 Steel
17NiCrMoS6-4 Steel
18 CD 4 Steel
18 CD 4 Steel
18 NCD 6 Steel
18%Cr-8%Ni Austenitic Stainless Steel
18CrMo4 Steel
18CrMo4 Steel
18CrMoS4 Steel
18CrMoS4 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNi8 Steel
18CrNiMo7-6 Steel
18CrNiMo7-6 Steel
18CrNiMo7-6 Steel
18CrNiMo7-6 Steel Steel
18MnCr4 Steel
18MnCr4 Steel
18NiCr5-4 Steel
18NiCr5-4 Steel
18NiCrMo5 Steel
18NiCrMo5 Steel
18NiCrMo7 Steel
18NiCrMo7 Steel
19Mn5 Steel
19Mn5 Steel
19Mn5 Steel
19Mn5 Steel
1C-2Mn Steel
1Cr0.5Mo Steel
1F Steel
1K Steel
1M Steel
1N Steel
1OCrMoV Steel
2% Ni-Mo Steel
2-1/4Cr-1% Mo Steel
2-1/4CrlMo Steel
2.00% C-V Steel
2.08% C-V Steel
2.0C-15.70Cr-0.60Ni-0.70Mo-1.38W Steel
2.19% C-V Steel
2.25%Cr-1%Mo Steel
2.25Cr-1Mo Steel
2.25Cr1Mo Steel
2.25Cr1Mo Steel
2.30C-0.40Si-0.40Mn-26Cr-4V-1.10Mo Steel
2.30C-0.40Si-0.40Mn-26Cr-4V-1.10Mo Steel
2.40C-0.35Si-0.73Mn-17.50Cr-1.0Ni-1.0Mo Steel
2.5% Ni-Cr-Mo High Carbon Steel
2.5% Ni-Cr-Mo Medium Carbon Steel
20 NC 6 Steel
20 NC 6 Steel
20 NCD 2 Steel
20 NCD 2 Steel
20 NCD 7 Steel
20 NCD 7 Steel
20CrMo2 Steel
20CrMo2 Steel
20CrMoV13-5 Steel
20CrMoV13-5 Steel
20CrNi4 Steel
20Mn5 Steel
20MnCr5 Steel
20MnCr5 Steel
20MnCr5 Steel
20MnCr5 Steel
20MnCr5 Steel
20MnCr5, 20MnCrS5 Steels
20MnCrB5 Steel
20MnCrB5 Steel
20MnMo4 Steel
20MnMoNi5-5 Steel
20MnMoNi5-5 Steel
20MnMoNi5-5 Steel
20MnMoNi5-5 Steel
20Mo5 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCr4 Steel
20MoCrS4 Steel
20MoCrS4 Steel
20MoCrS4 Steel
20MoCrS4 Steel
20MoCrS4 Steel
20NiCr6 Steel
20NiCr6 Steel
20NiCrMo14-6 Steel
20NiCrMo14-6 Steel
20NiCrMo2 Steel
20NiCrMo2 Steel
20NiCrMo2-2 Steel
20NiCrMo2-2 Steel
20NiCrMo2-2 Steel
20NiCrMo2-2, 20NiCrMoS2-2 Steels
20NiCrMo2-2, 20NiCrMoS2-2 Steels
20NiCrMo3 Steel
20NiCrMo3 Steel
20NiMoCr6 Steel
20NiMoCr6-5 Steel
20NiMoCr6-5 Steel
20g Steel
21/4Cr-1Mo Steel
21CrMoV5-11 Steel
21CrMoV5-11 Steel
21CrMoV5-11 Steel
21CrMoV5-11 Steel
21CrMoV5-11 Steel
21CrMoV5-11 Steel
21Mn6AlX1 Steel
21Mn6AlX1 Steel
21NiCrMo2 Steel
21NiCrMo2 Steel
21NiCrMo2 Steel
21NiCrMo2 Steel
21NiCrMo2 Steel
21NiCrMo2 Steel
22NiMoCr3-7 Steel
22NiMoCr3-7 Steel
22NiMoCr3-7 Steel
22NiMoCr3-7 Steel
23CrMoB3-3 Steel
23CrMoB3-3 Steel
23MnB4 Steel
24CrMo5 Steel
24CrMo5 Steel
24CrMo5 Steel
24CrMoV5-5 Steel
24CrMoV5-5 Steel
24CrMoV5-5 Steel
24CrMoV5-5 Steel
24CrMoV5-5 Steel
25 CD 4 Steel
25 CD 4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25CrMo4 Steel
25MoCr4 Steel
25MoCr4 Steel
25MoCr4 Steel
26CrMo4 Steel
26NiCr6-4 Steel
26NiCr6-4 Steel
27MnCrB5-2 Steel
27MnCrB5-2 Steel
27MnCrV4 Steel
27MnCrV4 Steel
27MnSiVS6 Steel
27MnSiVS6 Steel
27MnSiVS6 Steel
27MnSiVS6 Steel
28CrMoNiV4-9 Steel
28CrMoNiV4-9 Steel
28Mn6 Steel
28Mn6 Steel
28Mn6 Steel
28NiCrMo7-4 Steel
28NiCrMo7-4 Steel
2CrMoNiWV Steel
2H 6D Steel
2H 7C Steel
2H-50 Steel
2H-Cr Steel
2H-Supper Steel
2H-Te Steel
2H-Ultra Steel
2HA Steel
2HB Steel
2HB Steel
2HB Steel
2M Steel
3% Mn Steels
3% Ni-Cr Steel
3.4NiCrMoV Rotor Steel
3.5% Ni Steel
3.5% Ni-Cr-Mo Steel
30 CD 12 Steel
30 CD 12 Steel
30 CND 8 Steel
30 CND 8 Steel
30 NC 11 Steel
30 NC 11 Steel
30CrMoNiV10-25-6-2 Steel
30CrMoNiV10-25-6-2 Steel
30CrMoNiV5-11 Steel
30CrMoNiV5-11 Steel
30CrMoV9 Steel
30CrMoV9 Steel
30CrMoV9 Steel
30CrMoV9 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30CrNiMo8 Steel
30MiCrMo12 Steel
30Mn5 Steel
30Mn5 Steel
30Mn5 Steel
30NiCr-11 Steel
30NiCr-11 Steel
30NiCrMo2-2 Steel
30NiCrMo2-2 Steel
3140 Steel
3140 Steel
316 Stainless Steel
31CrMo12 Steel
31CrMo12 Steel
31CrMo12 Steel
31CrMoV9 Steel
31CrMoV9 Steel
31CrMoV9 Steel
31CrMoV9 Steel
31CrV3 Steel
31CrV3 Steel
31CrV3 Steel
32 C 4 Steel
32 C 4 Steel
32CrMo12 Steel
32CrMo12 Steel
32CrMoV12-10 Steel
32NiCrMo-14-5-X1* Steel
32NiCrMo-14-5-X1* Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4 Steel
34Cr4, 34CrS4 Steels
34Cr4, 34CrS4 Steels
34CrAl6 Steel
34CrAlMo5 Steel
34CrAlNi7 Steel
34CrAlNi7 Steel
34CrAlNi7 Steel
34CrAlNi7-10 Steel
34CrAlNi7-10 Steel
34CrAlS5 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4 Steel
34CrMo4, 34CrMoS4 Steels
34CrMo4, 34CrMoS4 Steels
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrNiMo6 Steel
34CrS4 Steel
34CrS4 Steel
35 CD 4 Steel
35 CD 4 Steel
35 M 5 Steel
35 M 5 Steel
35 NC 6 Steel
35 NC 6 Steel
35 NCD 16 Steel
35 NCD 16 Steel
35 NCD 16 Steel
35MnCrMoV8-6-4-1 Steel
35NiCr18X1 Steel
35NiCr18X1 Steel
36Cr6 Steel
36Cr6 Steel
36CrMn5 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36CrNiMo4 Steel
36Mn5 Steel
36NiCr6-4 Steel
36NiCr6-4 Steel
36NiCrMo16 Steel
36NiCrMo16 Steel
37Cr4 Steel
37Cr4 Steel
37Cr4 Steel
37Cr4, 37CrS4 Steels
37Cr4, 37CrS4 Steels
37CrS4 Steel
37MnB5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37MnSi5 Steel
37Mo2 Steel
38 C 4 Steel
38 C 4 Steel
38Cr2 Steel
38MnSiVS5 Steel
38Si6 Steel
38Si6 Steel
38Si7 Steel
39NiCrMo4 Steel
39NiCrMo4 Steel
3M50 BS-1 Steel
3M50BC-1 Steel
3M50BN-1 Steel
3U Steel
4.25% Ni-Cr Steel
4.25% Ni-Cr Steel
40CrMnMo7 Steel
40Mn4 Steel
40Mn4 Steel
40NiCrMo18-6 Steel
40NiCrMo18-6 Steel
40NiCrMo2 Steel
40NiCrMo2-2 Steel
40NiCrMo2-2 Steel
40NiCrMo2-2 Steel
40NiCrMo2-2 Steel
41 S 7 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4 Steel
41Cr4, 41CrS4 Steels
41Cr4, 41CrS4 Steels
41CrAlMo7-10 Steel
41CrAlMo7-10 Steel
41CrMo4 Steel
41CrMo4 Steel
41CrS4 Steel
41CrS4 Steel
41NiCrMo7-3-2 Steel
42 C 4 Steel
42 C 4 Steel
42Cr4 Steel
42Cr4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4 Steel
42CrMo4, 42CrMoS4 Steels
42CrMo4, 42CrMoS4 Steels
42CrV6 Steel
42CrV6 Steel
42MnV7 Steel
42MnV7 Steel
42MnV7 Steel
42MnV7 Steel
4340 Steel
45 SCD 6 Steel
45 SCD 6 Steel
45 SCD 6 Steel
45CrMoV6-7 Steel
45CrMoV6-7 Steel
45CrMoV6-7 Steel
45CrMoV6-7 Steel
45CrMoV6-7 Steel
45CrVMoW5-8 Steel
45CrVMoW5-8 Steel
46Cr2 Steel
46Cr2 Steel
46CrS2 Steel
46Si7 Steel
46Si7 Steel
46SiCrMo6-3 Steel
46SiCrMo6-3 Steel
49CrMo4 Steel
49CrMo4 Steel
50 CD 4 Steel
50 CD 4 Steel
50 CV 4 Steel
50 CV 4 Steel
50CV4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrMo4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50CrV4 Steel
50Mn7 Steel
50Mn7 Steel
50MnV7 Steel
50MnV7 Steel
5140 Steel
51CrMoV4 Steel
51CrMoV4 Steel
51CrMoV4 Steel
51CrMoV4 Steel
51CrV4 Steel
51CrV4 Steel
51CrV4 Steel
51Si7 Steel
51Si7 Steel
51Si7 Steel
51Si7 Steel
52CrMo4V Steel
52CrMo4V Steel
52CrMoV4 Steel
52CrMoV4 Steel
52MnCrB3 Steel
52MnCrB3 Steel
52SiCrNi5 Steel
52SiCrNi5 Steel
53MnSi4-X-1 Steel
53MnSi4-X-1 Steel
53MnSiX1 Steel
53MnSiX1 Steel
55 NCDV 7 Steel
55 S 7 Steel
55 S 7 Steel
55Cr3 Steel
55Cr3 Steel
55Cr3 Steel
55Si7 Steel
55Si7 Steel
55Si7 Steel
55SiMo8 Steel
56NiCrMoV7 Steel
56NiCrMoV7 Steel
56Si7 Steel
56Si7 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
58CrV4 Steel
5Cr0.5Mo Steel
60Si7 Steel
60SiCr7 Steel
61CrSiV5 Steel
61CrSiV5 Steel
61CrSiV5 Steel
61CrSiV5 Steel
65Si7 Steel
65Si7 Steel
65Si7 Steel
65Si7 Steel
65SiCr7 Steel
65SiCr7 Steel
6NA Steel
6NB Steel
6NC Steel
6ND Steel
6NE Steel
6NF Steel
6NG Steel
6Q Steel
71Si7 Steel
71Si7 Steel
7QA Steel
7QB Steel
7QC Steel
7QD Steel
80A2 Steel
80B2 Steel
80C2 Steel
80MoCrV42-16 Steel
80MoCrV42-16 Steel
80MoCrV42-16 Steel
8630 Steel
86CrMoV7 Steel
86CrMoV7 Steel
86CrMoV7 Steel
86CrMoV7 Steel
8A Steel
8B Steel
90MnCrV8 Steel
90MnCrV8 Steel
9Ni Steel
A1-3 Steel
ABC III Steel
ADC3 Steel
AH36 Steel
AISI 01 Steel
AISI 304, 316 and X6CrNiMoTi17-12-2 Steels
AISI 316 Steel
AISI 316 and AISI316L Steels
AISI 4130 Steel
AISI 4140 Steel
AISI 4140 Steel
AISI 4140 Steel
AISI 4340 Steel
AISI 4340 Steel
AISI 5140 Steel
AISI A2 (A2, A2F) Steel
AISI A8 Steel
AISI A8 Steel
AISI A9 Steel
AISI D2 (D2, D2F) Steel
AISI H13 EFS Steel
AISI P20 Steel
AISI S1 Steel
AISI S5 Steel
AISI S5 Steel
AISI S5 Steel
AISI S5 Steel
API X-80 Steel
AREA Steel
ASP 2030 Steel
ASP 2060 Steel
ASSAB 8407 2M Steel
ASTMA302B Steel
Al killed Steel
Al-Si Weathering Steel
Al-Si Weathering Steel
Astaloy CrM Steel
B-3 Steel
B18 Steel
B20 Steel
B30 Steel
B30H Steel
BHT80 Steel
BHW35 Steel
K1000 Steel
K1000 Steel
K105 Steel
K107 Steel
K110 Steel
K110 Steel
K110 Steel
K190 MICROCLEAN Steel
K245 Steel
K305 Steel
K305 Steel
K306 Steel
K455 Steel
K455 Steel
K460 Steel
K460 Steel
K600 Steel
K600 Steel
K605 Steel
K605 Steel
K700 Steel
K720 Steel
K720 Steel
K990 Steel
M200 Steel
M238 VMR/VAR Steel
M300 ISOPLAST Steel
M310 ISOPLAST Steel
M330 VMR Steel
N360 ISOEXTRA Steel
S500 Steel
S500 Steel
S590 MICROCLEAN Steel
S600 Steel
S600 Steel
S690 MICROCLEAN Steel
S705 Steel
S705 Steel
S790 MICROCLEAN Steel
W100 Steel
W100 Steel
W300 Steel
W300 Steel
W302 ISOBLOC Steel
W302 Steel
W303 Steel
W320 Steel
W320 Steel
W321 Steel
W321 Steel
W400 VMR Steel
W400 VMR Steel
W403 VMR Steel
W500 Steel
W500 Steel
Bainitic Steels
Bainitic Steels
Bethlehem 0.1% Cr Steel
S400 Steel
S401 Steel
S404 Steel
S601 Steel
S601 Steel
V145 Steel
V145 Steel
1730 Steel
2067 Steel
2080 Steel
2085 Steel
2085 Steel
2311 ISO-BM Steel
2312 Steel
2313 Steel
2316 ISO-B MOD Steel
2343 ISO-B MOD Steel
2343 ISO-B Steel
2344 ISO-B Steel
2360 ISO-B Steel
2365 ISO-B Steel
2367 ISO-B Steel
2436 ISO-B Steel
2510 Steel
2550 Steel
2601 Steel
2606 ISO-B Steel
2678 Steel
2711 ISO-B Steel
2711 Steel
2714 ISO-B MoD Steel
2714 ISO-B Steel
2738 Mod. TS Steel Thruhard Supreme Steel
2738 Steel
2739 ISO-B Steel
2744 ISO-B Steel
2766 Steel
2767 ISO-B Steel
2842 Steel
7220 Steel
9966 SUPER C Steel
C(0.02%)-Mn(1.30%) MIG Weld
C(0.04%)-Mn(0.85%)-Ni(2.56%) MMA Weld
C(0.04%)-Mn(0.98%) MIG Weld
C(0.04%)-Mn(1.20%)-Ni(1.10%) MMA Weld
C(0.04%)-Mn(1.29%)-Ni(3.58%) MMA Weld
C(0.04%)-Mn(1.60%) MIG Weld
C(0.04%)-Mn(1.67%)-Ni(2.48%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(0.68) MIG Weld
C(0.05%)-Mn(0.69%) MIG Weld
C(0.05%)-Mn(0.78%)-Ni(5.53%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(0.78%)-Ni(5.53%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(0.78%)-Ni(5.53%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(0.98%)-Ni(0.06%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(1.18%)-Ni(2.52%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(1.30%) MIG Weld
C(0.05%)-Mn(1.45%) TIG Weld
C(0.05%)-Mn(1.58%) MIG Weld
C(0.05%)-Mn(1.68%)-Ni(0.95%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(1.72%)-Ni(1.87%)-Mo(0.31%) MMA Weld
C(0.05%)-Mn(1.75%)-Ni(2.73%)-Mo(0.20%) MMA Weld
C(0.06%)-Mn(0.56%) MMA Weld
C(0.06%)-Mn(0.67%)-Ni(3.32%) MMA Weld
C(0.06%)-Mn(1.40%)-Ni(0.14%) SFCAW Weld
C(0.06%)-Mn(1.50%)-Ni(0.96%)-Mo(0.25%) MMA Weld
C(0.06%)-Mn(1.55%)-Ni(2.00%) SFCAW Weld
C(0.07%)-Mn(1.35%) MMA Weld
C(0.07%)-Mn(1.35%) MMA Weld
C(0.07%)-Mn(1.36%) MIG Weld
C(0.07%)-Mn(1.51%) MIG Weld
C(0.075)-Mn(1.26%)-Ni(2.25%) TIG Weld
C(0.08%)-Mn(0.96%)-Ni(0.90%) MMA Weld
C(0.08%)-Mn(0.97%)-Nb(0.02%) MMA Weld
C(0.08%)-Mn(1.25%) FCW Weld
C(0.08%)-Mn(1.33%)-Ni(0.73%) TIG Weld
C(0.08%)-Mn(1.41%) FCW Weld
C(0.08%)-Mn(1.48%) FCW Weld
C(0.08%)-Mn(1.53%) MIG Weld
C(0.08%)-Mn(1.53%) MIG Weld
C(0.089%)-Mn(1.43%)-Ti(0.028%) SA Weld
C(0.09%)-Mn(0.81%)-Si(0.11) MIG Weld
C(0.09%)-Mn(1.05%)-Nb(<0.01%) MMA Weld
C(0.09%)-Mn(1.10%)-Si(0.27%)-Ti(0.038%)-B(0.0027%) MIG Weld
C(0.09%)-Mn(1.32%)-Nb(<0.01%) MMA Weld
C(0.09%)-Mn(1.35%) SA Weld
C(0.09%)-Mn(1.61%)-Ni(1.99%) TIG Weld
C(0.09)-Mn(1.05%)-Ni(3.32%) TIG Weld
C(0.095%)-Mn(1.6%)-V(0.1%) TIG Weld
C(0.10%)-Mn(0.89%)-Ni(1.25%) TIG Weld
C(0.10%)-Mn(1.37%)-Nb(0.03%) MMA Weld
C(0.11%)-Mn(0.74%)-Si(0.09) MIG Weld
C(0.11%)-Mn(0.96%)-Si(0.22%)-Ti(0.029%)-B(0.0026%) MIG Weld
C(0.11%)-Mn(1.09%)-Si(0.40)-Ti(0.05%) MIG Weld
C(0.11%)-Mn(1.16%)-Si(0.29%)-Ti(0.043%)-B(0.0034%) MIG Weld
C(0.11%)-Mn(1.50%)-Mo(0.30%) TIG Weld
C(0.11%)-Mn(2.10%) TIG Weld
C(0.12%)-Mn(0.80%)-Si(0.25)-Ti(0.027%) MIG Weld
C-0.08 Steel
C-0.15 Steel
C-0.3 Steel
C-0.38 Steel
C-0.53 Steel
C-0.94 Steel
C-1.37 Steel
C-Mn Weld Steel
C-Mn Weld Steel
C-Mn Weld Steel
C-Mn Weld Steel
C-Mn Weld Steel
C-Mn-B Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C-Mn-Ni Weld Steel
C10 Steel
C10 Steel
C100W1 Steel
C100W1 Steel
C100W1 Steel
C100W1 Steel
C100W1 Steel
C125S Steel
C15R Steel
C16 Steel
C17E2C Steel
C35 Steel
C35 Steel
C35EC Steel
C35EC Steel
C35R Steel
C35R Steel
C45 Steel
C45 Steel
C45 Steel
C45 Steel
C45 Steel
C45 Steel
C45 Steel + Microstructures
C45E, C45R Steels
C45E, C45R Steels
C46 Steel
C46 Steel
C50E Steel
C50R Steel
C53 Steel
C55 Steel
C55R Steel
C55R Steel
C60 Steel
C60 Steel
C60R Steel
C60R Steel
C70W1 Steel
C70W1 Steel
C80U Steel
CARBODUR® 15NiCr13 Steel
CARBODUR® 16MnCr5/16MnCrS5 Steel
CARBODUR® 17Cr3 Steel
CARBODUR® 17CrNi6-6 Steel
CARBODUR® 18CrNi8 Steel
CARBODUR® 18CrNiMo7-6 Steel
CARBODUR® 20MnCr4/20MnCrS4 Steel
CARBODUR® 20MnCr5/20MnCrS5 Steel
CARBODUR® 20NiCrMo2-2/20NiCrMoS2-2 Steel
CARBODUR® 20NiMoCrS6-5 Steel
CLC 1.2312 Steel
CLC 1.2312 Steel
CLC 1.2316 Steel
CRONIDUR 30 Steel
CRONIDUR 30 Steel
CTC-08A Steel
CTC03-L Consumable Steel
CTC03-L Steel
CTC03-R Consumable Steel
CTC03-R Steel
Calculated TTT Diagrams Steel
440-XH® Alloy
Micro-Melt® M42 Alloy
No. 484® Steel
No. 484® Steel
No. 610 Steel
No. 883 Steel
No.345 Steel
No.882 Steel
O1 Steel
VIM-VAR M-50 Steel
Cast X155CrVMo121 Steel
Ce Steel
Cf35 Steel
Cf35 Steel
Cf45 Steel
Cf45 Steel
Cf53 Steel
Cf53 Steel
Cf70 Steel
Cf70 Steel
Ck15 Steel
Ck15 Steel
Ck15 Steel
Ck15 Steel
Ck30 Steel
Ck30 Steel
Ck35 Steel
Ck35 Steel
Ck35 Steel
Ck35 Steel
Ck35 Steel
Ck35 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck45 Steel
Ck50 Steel
Ck55 Steel
Ck55 Steel
Ck55 Steel
Ck55 Steel
Ck60 Steel
Ck60 Steel
Ck60 Steel
Ck60 Steel
Ck75 Steel
Ck75 Steel
Ck85 Steel
Ck85 Steel
Ck85 Steel
Ck85 Steel
Corten Steel
Cr-0.5 Steel
Cr-1 Steel
Cr-2 Steel
Cr-4 Steel
Cronidur 30 Steel
Cronidur 30 Steel
Cronifer® 1925 hMo – alloy 926
Cu-3 Steel
Cu-Ni-Mo-Cb(Nb) Steel
D Steel
DIEVAR SUPREME Steel
DIEVAR SUPREME Steel
DIEVAR Steel
DIEVAR Steel
DIMO 2311 Steel
DIMO 2312 Steel
DIMO 2312 Steel
DIN 1.2316 Steel
DIN 1.2767 Steel
DMo5 Steel
DS213 Steel
DT Steel
Docol Boron 02 Steel
Dominial CH 16V Steel
Dominial CH Steel
Dominial HMoD Steel
Dominial HWD Steel
Dominial KL Steel
Dominial KTW/KTW-Ni Steel
Dominial MA Steel
Dominial MAK Steel
Dominial MKSt Steel
Dominial N400 Steel
Dominial PD Steel
Dominial PWM Steel
Dominial RP Steel
Dominial RPU Steel
Dominial SN Steel
Dominial USD Steel
Dominial USN Steel
P5M Steel
R65 Steel
WP5 Steel
A50 Steel
CP10V Steel
CPPK Steel
CPW Steel
DM05 Steel
DM3 Steel
DM51 Steel
ECN4M Steel
EPM2 Steel
Extra Nr.45 Steel
Hidalgo I Steel
MCM Steel
MCMN Steel
MCMS Steel
MS Steel
NC50E Steel
PV6 Steel
R118 Steel
R17WS Steel
R17X Steel
R18So Steel
R45 Steel
VNC4 Steel
WP5V Steel
WR Special Steel
Z1B Steel
Z3C Steel
Dual-Phase Steel
Dual-Phase Steel
Duplex Stainless Steel
E52100 Steel
E595 Steel
E599 Steel
E602 Steel
E911 Steel
ELMAX SUPERCLEAN3 Steel
ES 100 K Steel
ES 106 K Steel
ES 120 K ESR Steel
ES 120 K Steel
ES 235 W Steel
ES 245 W ESR Steel
ES 245 W Steel
ES 265 W ESR Steel
ES 265 W Steel
ES 275 ESR Steel
ES 275 K ESR Steel
ES 370 G Steel
ES 4122 Steel
ES 50 S Steel
ES 50 SW Steel
ES 60 S Steel
ES 65 S Steel
ES 70 S Steel
ES Aktuell 1000 Steel
ES Aktuell S Steel
ES Aktuell Steel
ES Antikor S Steel
ES Antikor Steel
ES Maximum 500 Steel
ES ULW 65 Steel
En 40C Steel
En 41 Steel
En 41 Steel
Extremely-Low Carbon Bainitic Steel
FH Steel
FTW52A Steel
FTW52B Steel
FTW58 Steel
Fe - 30.8Ni - 26.6Cr Alloy
Fe-0.95C-0.36Mn-0.28Si-1.84Cr Steel
Fe-1.9% N Steel
Fe-C Alloys
Fe-C Steel
Fe-C-Co Steel
Fe-C-Cr Steel
Fe-C-Cr Steel
Fe-C-Mn Steel
Fe-C-Mo Steel
Fe-C-Ni Steel
Fe-C-V Steel
FeMnN Steel
Feroxy 1.2311 Steel
Feroxy 1.2311 Steel
Feroxy 1.2738 Steel
Ferritic Steel
Ferritic Steel
Ferritic Steel
Fe–0.12C–9Cr–2W ODS Martensitic Steel
GS-22CrMo5 Steel
Grain Coarsened HAZ Steel
Grain refined HAZ Steel
H12 Steel
H13 Steel
HCM12A Steel
HFX 6926 Steel
HFX 6926 Steel
HFX 6928 Steel
HFX 6928 Steel
HFX 7783 Steel
HFX 7783 Steel
HFX 8090 Steel
HN5MVNb Steel
HP1 Steel
HS18-0-1 Steel
HS6-5-2 Steel
HSLA Steel
HSLA Steel
HSLA-100 Steel
HSLA-100 Steel
HSLA-100 Steel
HSLA-100 Steel
HSLA80 Steel
HT-50 Steel
HT60 Steel
HY-80 Steel
HY80 7G Steel
HY80 7H Steel
HY80 K1 Steel
HY80 K2 Steel
HY80 K3 Steel
HY80 K4 Steel
HY80 M1 Steel
HY80 N1 Steel
HY80 N2 Steel
HY80 N3 Steel
HY80 N4 Steel
HY80 NA Steel
HY80 NB Steel
HY80 NE38 Steel
HY80 NER38 Steel
HY80 NS63 Steel
HY80 Y1 Steel
HY80 Y4 Steel
Her-Ten60 Steel
Hi-Z Steel
High Nitrogen Stainless (HSN) Steels
High Strength Weld Metal
High-Tensile-Strength Hot-Rolled Steel Plate
High-Tensile-Strength Hot-Rolled Steel Plate
High-Tensile-Strength Hot-Rolled Steel Plate
Hypothetical Steel
Hypothetical Steel
J-1 Steel
J-2 Steel
J-3 Steel
J-4 Steel
J-6 Steel
JIS-S55C, SUP9, SUP7 and SUP12 Steels
K2H-U Steel
KO Steel
KQ (Hi-Z) Steel
KS Steel
KT Steel
Low C MnNiMoB Steel
Low Carbon Steel
Low Carbon Steel with Boron
Low Ni-Cr Steel
Low Ni-Cr-Mo Steel
Low alloyed steel
M11 Steel
MEK3 Steel
MEK4 Steel
Magnadie®-RF Steel
Mn-0 Steel
Mn-1.0 Steel
Mn-2.0 Steel
Mn-Cr-Ni Steel
Mn-C~Mo Dual Phase Steel
Mn-C~Mo Dual Phase Steel
Mn-Mo Weld Metal Steel
Mn-Mo-Si-Cr Steel Steel
Mn-Mo-Si-Cr Steel Steel
Mn-Mo-Si-Cr Steel Steel
Mo-0.5 Steel
Mo-1.0 Steel
Mo-1.6 Steel
N-A-XTRA 70 Steel
N-TuF33 Steel
N-TuFCR130 Steel
N-TuFCR196 Steel
NA Steel
NB Steel
NC Steel
ND Steel
NE Steel
NF Steel
NITRODUR 15CrMoV5-9 Steel
NITRODUR 15CrMoV5-9 Steel
NITRODUR 31CrMoV9 Steel
NITRODUR 34CrAlMo5 Steel
NITRODUR 34CrAlNi7 Steel
NITRODUR 41CrAlMo7 Steel
NK Steel
NK-HT 80 Steel
NM Steel
NOVONOX FT 13 Steel
NRIM 431L Steel
NRIM 432M Steel
NRIM 55 Steel
NRIM A-3 Steel
NRIM B-3 Steel
NRIM37 Steel
NS 80 Steel
NS-I, NS-II Rail Steels
NVONOX F 17a Steel
NVONOX M 131 Steel
NVONOX M 171 H Steel
NVONOX T 13 Steel
NVONOX T 131 Steel
NVONOX T 17 Steel
NVONOX T 171 Steel
NVONOX TT 13 Steel
NVONOX TT 131 Steel
NZ3 Steel
Nb-2 Steel
Nb-3 Steel
Ni-1.0 Steel
Ni-2.5 Steel
Ni-2.5 Steel
Ni-5 Steel
Ni-7 Steel
Ni-9 Steel
Ni-Cr-Mo-V-Cu-B Steel
Nicrofer ® 3127 hMo – alloy 31
Nicrofer ® 4823 hMo – alloy G-3
Nicrofer 3033 – alloy 33
Nicrofer 4221 – alloy 825
Nicrofer 4320 Ti Alloy
Nicrofer 5120 CoTi – alloy C-263
Nicrofer 5621 hMoW - alloy 22
Nicrofer 5716 hMoW - alloy C-276
Nicrofer 5923 hMo - alloy 59
Nicrofer 6020 hMo - alloy 625
Nicrofer 6616 hMo – alloy C-4
Non-Superhardening Steel
OK 74.70 Steel
OK 75.75 Steel
ORVAR SUPREME Steel
ORVAR SUPREME Steel
ORVAR SUPREME and DIEVAR Steels
OvaX 200 Steel
OvaX 500 Steel
OvaX 800 Steel
157C Steel
157C Steel
225A Steel
225A Steel
253F Steel
256G Steel
277Q Steel
280T Steel
593B Steel
677Q Steel
803J Steel
803Q Steel
803Q Steel
824B Steel
826B Steel
827B Steel
Ovatec 277Q Steel
Ovatec 477 Steel
Ovatec 677 Steel
P20 MOULD Steel
P20+Ni Steel
P295GH Steel
P4 Tool Steel
PA Steel
PB Steel
PC Steel
PD Steel
PMS 25 Steel
PMS 35 Steel
R410N15 Steel
R6110 Steel
RA4W Steel
REX M2 Steel
ROLTEC™SF Steel
ROLTEC™SF Steel
RS Steel
Rail Steel
S-1 Steel
S-2 Steel
S-3 Steel
S-4 Steel
S-5 Steel
S-6 Steel
S355N Steel
SA508 Steel
SA508 Steel
SAE 1320 Steel
SANCY2 Steel
SLEIPNER® Steel
SLEIPNER® Steel
SM41 Steel
SM41(A) Steel
SM41(B) Steel
SM41A Steel
SM41B Steel
SM50A Steel
SM50B Steel
SM50Y Steel
SMR Steel
SMV3 Steel
SS Steel
SS55 Steel
STAVAX® ESR Steel
STAVAX® ESR Steel
STF4M Steel
SWG – 2080 Steel
SWG – 2083 Steel
SWG – 2311 Steel
SWG – 2312 Steel
SWG – 2343 Steel
SWG – 2344 Steel
SWG – 2379 Steel
SWG – 2714 Steel
SWG – 2738 Steel
SWG – 2738 mod Steel
SWG – 2767 Steel
Si-0 Steel
Si-0.2 Steel
Si-0.5 Steel
Si-1.0 Steel
Si-1.6 Steel
Si-Mn Steel
Si-Mn-Ti-B Steel
SiMn HT50 Steel
St52-3 Steel
StE 690 Steel
StE47 Steel
StE47 Steel
StE47 Steel
StE47 Steel
StE70 Steel
Steel with 0.4% C
Strong Bainitic Steel
Sumitomo Cr-Mo Steel
Superhardening Steel
Superplast 300 Steel
T-1 Steel
T/P24 Steel
T/P91 Steel
T1 Steel
T23 Steel
T24 Steel
T92 Steel
TA2 Steel
THYRAPID 2990 Steel
THYRODUR 2379 Steel
THYRODUR 2379 Steel
THYRODUR 2381 Steel
THYRODUR 1520 Steel
THYRODUR 2002 Steel
THYRODUR 2067 Steel
THYRODUR 2080 Steel
THYRODUR 2101 Steel
THYRODUR 2235 Steel
THYRODUR 2242 Steel
THYRODUR 2243 Steel
THYRODUR 2249 Steel
THYRODUR 2363 Steel
THYRODUR 2379 Steel
THYRODUR 2379 Steel
THYRODUR 2436 Steel
THYRODUR 2510 Steel
THYRODUR 2516 Steel
THYRODUR 2550 Steel
THYRODUR 2550 Steel
THYRODUR 2721 Steel
THYRODUR 2067 Steel
THYRODUR 2210 Steel
THYRODUR 2766 Steel
THYRODUR2767 Steel
THYRODUR 2826 Steel
THYRODUR 2833 Steel
THYRODUR 2842 Steel
THYRODUR 2990 Steel
THYROFORT 25CrMo4/25CrMoS4 Steel
THYROFORT 28Mn6 Steel
THYROFORT 30CrNiMo8 Steel
THYROFORT 34Cr4/34CrS Steel
THYROFORT 34CrMo4/34CrMoS4 Steel
THYROFORT 34CrNiMo6 Steel
THYROFORT 36CrNiMo4 Steel
THYROFORT 36NiCrMo16 Steel
THYROFORT 37Cr4/37CrS4 Steel
THYROFORT 37Cr4/37CrS4 Steel
THYROFORT 41Cr4/41CrS4 Steel
THYROFORT 42CrMo4/42CrMoS4 Steel
THYROFORT 46Cr2/46CrS2 Steel
THYROFORT 50CrMo4 Steel
THYROFORT C22E Steel
THYROFORT C45E Steel
THYROFORT C55E/C55R Steel
THYROFORT C60E/C60R Steel
THYROFORT Cf53 Steel
THYROFORT CrMoV9 Steel
THYROLL® 2327 Steel
THYROLL® 2362 Steel
THYROPLAST 2312 Steel
THYROPLAST® 2764 Steel
THYROTHERM 2343 EFS/2343 EFS SUPRA Steel
THYROTHERM 2343 Steel
THYROTHERM 2344 Steel
Tenasteel Steel
Tenasteel Steel
Thermit Steel
Thyrapid 3207 Steel
Thyrapid 3247 Steel
Thyrodur 2101 Steel
Thyrodur 2379 Steel
Thyrodur 2379 Steel
Thyrodur 2379 Steel
Thyrodur 2379 Steel
Thyrodur 2842 Steel
Thyroplast 2162 Steel
Thyroplast 2312 Steel
Thyroplast 2316 Steel
Thyrotherm 2343 Steel
Thyrotherm 2343 Steel
Thyrotherm 2343 Steel
Thyrotherm 2344 Steel
Thyrotherm 2344 Steel
Thyrotherm 2365 Steel
Thyrotherm 2365 Steel
Thyrotherm 2367 Steel
Thyrotherm 2367 Steel
C-276, C-2000 and 686 Alloys
Ti Killed Steel
Ti-3 Steel
Ti-Oxide Bearing Steel
Ti-Oxide Bearing Steel
Tyrapid 3343 Steel
Tyrapid 3343 Steel
Tyrodur 2762 Steel
Tyrodur 2762 Steel
Tyrodur 2762 Steel
Tyrotherm 2343 Steel
Tyrotherm 2344 Steel
U-1 Steel
U-2 Steel
U-3 Steel
U.I.C 860 grade A and THS 11 Steels
UGINOX MA2 Steel
UGINOX MA3 Steel
UGINOX MA3 Steel
UGINOX MA4 Steel
UGINOX MA5M Steel
UH-1 Steel
UH-2 Steel
UH-3 Steel
UH-4 Steel
UH-5 Steel
UH-6 Steel
UK15 Steel
ULC Weld Metal
UNIMAX Steel
Usinor-Sacillor S355N Steel
V 1080 Steel
V-3 Steel
VANCRON®40 Steel
VANCRON®40 Steel
VCM Nitriding Steel
VIDAR™ SUPERIOR Steel
VIDAR™ SUPREME Steel
W ST 3 Steel
W1.2311 Steel
W1.2311 Steel
W1.2714 Steel
W1.2714 Steel
W1.2738 Steel
WELL-TEN60 Steel
WELL-TEN60H Steel
WELL-TEN60R Steel
WELL-TEN62 Steel
WELL-TEN74(A) Steel
WELL-TEN74(B) Steel
WELL-TEN80(A) Steel
WELL-TEN80(B) Steel
WELL-TEN80C(A) Steel
WELL-TEN80C(B) Steel
WELL-TEN80S(41) Steel
WELL-TEN80S(43) Steel
WT-60 Steel
WT-80 Steel
WT-80 Steel
WT-80C Steel
Weld Metal Steel
Welten 80 Steel
Welten55C Steel
X102CrMo17 Steel
X102CrMo17 Steel
X105CrMo17 Steel
X11CrMoWVNb9-1 Steel
X12CrMo7 Steel
X12CrMo9-1 Steel
X13T6 Steel
X20CrMoV12-1 Steel
X20CrMoV12-1 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210Cr12 Steel
X210CrW12 Steel
X22CrMoV12-1 Steel
X22CrMoV12-1 Steel
X22CrMoV12-1 Steel
X22CrMoV12-1 Steel
X30WCrV5-3 Steel
X30WCrV5-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X30WCrV9-3 Steel
X32CrMoV33 Steel
X37CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X38CrMoV5-1 Steel
X40Cr13 Steel
X40Cr13 Steel
X40CrSiMo10-2 Steel
X45Cr13 Steel
X45Cr13 and X30Cr13 Steels
X45CrSi9-3 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X45NiCrMo4 Steel
X5CrNiMo17-13 Steel
X5CrNiMo17-13 Steel
X5CrNiMo17-13 Steel
X60 Steel
X70 Steel
X82WMoCrV6-5-4 Steel
X82WMoCrV6-5-4 Steel
X8Ni9 Steel
X90CrMoC18 Steel
X96CrMoV12 Steel
XC 32 Steel
XC 38 Steel
XC 38 Steel
XC 38 Steel
XC 42 Steel
XC 42 Steel
XC 48 Steel
XC 55 Steel
XC 55 Steel
XC 70 Steel
XC 70 Steel
Y1 90 Steel
YA Steel
YB Steel
YC Steel
YD Steel
YE Steel
YF Steel
YG Steel
YND33 Steel
Z 100 CDV 5 Steel
Z 130 WDCV 06-05-04-04 Steel
Z 160 CDV 12 Steel
Z 20 CDNbV 11 Steel
Z 200 C 12 Steel
Z 30 WCV 9 Steel
Z 38 CDV 5 Steel
Z 38 CDV 5 Steel
Z 40 C 14 Steel
Z 40 C 14 Steel
Z 40 CSD 10 Steel
Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02 Steel
~15CrMo5 Steel
~15CrMo5 Steel

Copyright © 2014 by Steel Data. All Rights Reserved.